Get Adobe Flash player

การทำวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ 2563

การทำวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ ของนิสิตภาควิชาเคมี พ.ศ. 2563

นิสิตระดับปริญญาตรี 
     
     

 

นิสิตระดับปริญญาโท
1. นายนนต์ณณัฐฏ์  อยู่ยืน
นิสิตทุน พสวท. ระดับปริญญาโท สายวิชาเคมีอินทรีย์
โดยมี รศ.ดร. พิทักษ์ เชื้อวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ไปทำวิจัยระยะสั้น ณ School of Biochemistry, University of  Bristol ประเทศสหราชอาณาจักร  
ภายใต้การดูแลของ Dr.  Paul Race
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 25 มกราคม 2563
 
2. นางสาวเหมือนฝัน กลัดแก้ว
นิสิต ระดับปริญญาโท สายวิชาเคมีอุตสาหกรรม
โดยมี   ผศ.ดร. ปณิทัต หาสิน  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ได้รับทุนสนับสนุนจาก Tatung University  และภาควิชาเคมี
ไปทำวิจัยระยะสั้น ณ  Department of Chemical Engineering at Tatung University ประเทศไต้หวัน
ภายใต้การดูแลของ  Professor Jeng-Yu Lin
ระหว่างวันที่  12  กรกฎาคม 2562 -  7 มกราคม 2563
 
3. นางสาวฉัตรรัตน์  พงษ์หิรัญสมิต
นิสิต ระดับปริญญาโท สายวิชาเคมีอนินทรีย์
โดยมี   ผศ.ดร. ปณิทัต หาสิน  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ได้รับทุนสนับสนุนจาก Tatung University  และภาควิชาเคมี
ไปทำวิจัยระยะสั้น ณ  Department of Chemical Engineering at Tatung University ประเทศไต้หวัน
ภายใต้การดูแลของ  Professor Jeng-Yu Lin
ระหว่างวันที่  6 มีนาคม 2563 - 2 กันยายน 2563
 
4. นางสาวกัญพัชญ์  เยี่ยมสวัสดิ์
นิสิต ทุน พสวท.  ระดับปริญญาโท สายวิชาเคมีอินทรีย์
โดยมี   รศ.ดร. พิทักษ์ เชื้อวงศ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ไปทำวิจัยระยะสั้น ณ  The Whithney Laboratory for Marine Bioscience, University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
ภายใต้การดูแลของ  Associate Professor Dr. Sandra Loesgan 
ระหว่างวันที่  1 พฤษภาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563
 

 

 นิสิตระดับปริญญาเอก 
1. น.ส. วราภรณ์  บุญนาค
นิสิตทุน พสวท. ระดับปริญญาเอก สายวิชาเคมีอินเทรีย์
โดยมี ผศ.ดร. ปกรณ์ วรรธนะอมร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
ไปทำวิจัยระยะสั้น ณ School of Biochemistry, University of Bristol, ประเทศสหราชอาณาจักร
ภายใต้การดูแลของ Dr. Paul Race
ระหว่างวันที่ 6 เมษายน 2562 - 31  มีนาคม 2563
 
2. นายภูมิสิทธิ์  ทั่งแสน
นิสิตทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับปริญญาเอก สายวิชาเคมีอินทรีย์
โดยมี รศ.ดร. พิทักษ์ เชื้อวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ไปทำวิจัยระยะสั้น ณ Department of  Chemistry, Oregon  State University , ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ภายใต้การดูแลของ  Professor Kevin Gable
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
 
 3.  นายวิศกร  แสงสุวรรณ
นิสิตทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับปริญญาเอก สายวิชาเคมีอินทรีย์
โดยมี รศ.ดร. พิทักษ์ เชื้อวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ไปทำวิจัยระยะสั้น ณ Department of Organic Chemistry, Stockholm University , Sweden  
ภายใต้การดูแลของ  Professor Joseph Samec
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2563
 
4. นายวีรศักดิ์  โซ่เงิน
นิสิตทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  ระดับปริญญาเอก สายวิชาเคมีเอินทรีย์
โดยมี ผศ.ดร. วันชัย ปลื้มภาณุภัทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ไปทำวิจัยระยะสั้น ณ  The University of Vienna ประเทศออสเตรีย
ภายใต้การดูแลของ  Professor  Lothar Brecker
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 -  30 พฤศจิกายน 2563
 
5.  นายพชรพล  การกล้า
นิสิตทุน พสวท. ระดับปริญญาเอก สายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
โดยมี ดร ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ไปทำวิจัยระยะสั้น ณ  University of Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส  
ภายใต้การดูแลของ  Professor  Dr. Alexander Khun
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 -  28 กุมภาพันธ์ 2564
 
6. นายวีรศักดิ์  โซ่เงิน
นิสิตทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  ระดับปริญญาเอก สายวิชาเคมีเอินทรีย์
โดยมี ผศ.ดร. วันชัย ปลื้มภาณุภัทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ไปทำวิจัยระยะสั้น ณ  The University of Vienna ประเทศออสเตรีย
ภายใต้การดูแลของ  Professor  Lothar Brecker
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 -  30 พฤศจิกายน 2563
 
7. นายวันชัย ดีเลิศ
นิสิตทุน พสวท. ระดับปริญญาเอก สายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
โดยมี ผศ.ดร. ทรงวุฒิ สุรมิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ไปทำวิจัยระยะสั้น ณ  The University of Vienna ประเทศออสเตรีย
ภายใต้การดูแลของ  Professor  Dr. Freddy  Kleitz
ระหว่างวันที่  5  มีนาคม 2563 -  4  มีนาคม 2564
 

 

  พ.ศ.2560   พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563