Main menu

โครงการการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑  

The Eleventh Thailand Chemistry Olympiad (11th TChO)

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.)

๒. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒. หลักการและเหตุผล

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาต่างๆ ในระดับนานาชาติ มูลนิธิ สอวน. จึงได้มอบให้มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ๑๑ แห่ง และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ๖โรงเรียน เป็นศูนย์ สอวน. เพื่อดำเนินการอบรมและเตรียมความพร้อม รวมทั้งคัดเลือกนักเรียนเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ตลอดจนเตรียมครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพและมีความพร้อมที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ โดยมีสาขาที่ดำเนินการ ๖ สาขา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ และในปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้เพิ่มศูนย์ สอวน. ขึ้นอีก ๒ ศูนย์ คือ ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และศูนย์ สอวน. โรงเรียนเตรียมทหาร โดยการดำเนินการที่ผ่านมามีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ สอวน. คือ สามารถคัดเลือกนักเรียนจากศูนย์ สอวน.ไปเป็นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้พัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพของครูจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ มูลนิธิ สอวน. ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการสนับสนุนให้สาขาวิชาต่างๆ จัดแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศโดยการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย ๒ เพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.ภูมิภาค จำนวน ๑๓ ศูนย์ ศูนย์ละ ๖ คน และศูนย์กรุงเทพมหานคร ที่จัดคัดเลือกตัวแทนนักเรียน จำนวน ๑๘ คน รวมทั้งสิ้น ๙๖ คน


ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ มูลนิธิ สอวน. ได้เพิ่มนักเรียนนอกโครงการพิเศษ จำนวน ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๙๙ คน มาสอบแข่งขันโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งออกโดยคณะกรรมการวิชาการกลางและมีอาจารย์พร้อมครูสังเกตการณ์ของแต่ละศูนย์ร่วมพิจารณาคัดเลือกข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนนตลอดจนประเมินผลและตัดสินผลการแข่งขันด้วยมาตรฐานเดียวกับการแข่งขัน International Chemistry Olympiad (IChO) จัดรางวัลให้เป็นเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และประกาศเกียรติคุณ จากนั้นจึงคัดเลือกนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์จำนวน ๕๐ คน เพื่อเข้าค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายที่ ๑ ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต่อไป


สำหรับสาขาเคมีได้ดำเนินการจัดแข่งขันโอลิมปิก สอวน.มาแล้ว ๑๐ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑๐ จัดขึ้นเมื่อ ๒๘ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันและเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรมดังกล่าว มูลนิธิ สอวน. จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ โดยมีกำหนดจัดช่วงวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

๓. วัตถุประสงค์

๑. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ทัดเทียมนานาประเทศ
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านสติปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น รวมทั้งให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์ต่างๆ ได้เข้าร่วมแข่งขันวิชาการสาขาเคมีในระดับประเทศ
๓. เพื่อให้คณาจารย์จากศูนย์ต่างๆ ได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี สอวน. รวมทั้งได้ร่วมกันวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการอบรม ตลอดจนพัฒนาอุปกรณ์การปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
๔. เพื่อให้ครูสังเกตการณ์จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศได้มีประสบการณ์ในการจัดแข่งขันวิชาการสาขาเคมีระดับประเทศ
๕. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนสอบแข่งขันเข้ารับการอบรมเข้ม โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับสูงต่อไป

๔. ระยะเวลาการแข่งขันและสถานที่

๑. กำหนดการแข่งขัน  วันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒. สถานที่จัดแข่งขัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕. ผู้เข้าร่วมโครงการ

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากศูนย์ สอวน. วิชาเคมีทั่วประเทศ จำนวน ๑๔ ศูนย์  และนักเรียนนอกโครงการพิเศษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ภาค ที่ ศูนย์ สอวน.  อาจารย์ผู้แทนศูนย์  ครูสังเกตการณ์ นักเรียน
เหนือ
 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๖ 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร ๖ 

ใต้

  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๖ 
๔   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒  ๑  ๖ 
๕   มหาวิทยาลัยทักษิณ ๒  ๑  ๖ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ

  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒  ๑  ๖ 
๗   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒ ทีม) ๒  ๑  ๖ 
๘   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๒  ๑  ๖ 
ตะวันออก ๙   มหาวิทยาลัยบูรพา ๒  ๑  ๖ 
ตะวันตก ๑๐   มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒  ๑  ๖ 

กลาง  

 

๑๑   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๒  ๑  ๖ 
๑๒  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ๒  ๑  ๖ 
๑๓  โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ ๒  ๑  ๖ 
กรุงเทพฯ ๑๔   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๑๕ 
     นักเรียนนอกโครงการพิเศษ - - ๖ 
   รวม   ๓๒ ๑๖ ๑๐๒

 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

   นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  จำนวน  ๑๐๒  คน
   อาจารย์ผู้แทนศูนย์  จำนวน  ๓๒  คน
   ครูสังเกตการณ์  จำนวน  ๑๖  คน
   คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  จำนวน  ๒๐  คน
   คณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ  จำนวน  ๑๑๐  คน
   นักศึกษาพี่เลี้ยง  จำนวน  ๒๐  คน
   รวม  จำนวน  ๓๐๐  คน

๖. รูปแบบการจัดการแข่งขัน

๑. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสอบวิชาเคมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างละ ๕ ชั่วโมง ตามวันและเวลาที่กำหนด

๒. การประเมินผลสอบวิชาเคมีใช้คะแนน ภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ ในอัตราส่วน ๖๐ : ๔๐

๓. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเป็นผู้จัดทำข้อสอบต้นฉบับ โดยมีอาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์ของแต่ละศูนย์ร่วมพิจารณาข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน

๔. การตรวจข้อสอบ การประเมินและตัดสินผลสอบ ดำเนินการ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

๕. อาจารย์ผู้แทนศูนย์ สามารถเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการสอบของผู้เข้าแข่งขันต่อคณะอนุกรรมการวิชาการได้ แต่การตัดสินผลการแข่งขันอยู่ในอำนาจของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเท่านั้น

๖. คณะอนุกรรมการวิชาการกำหนดเกณฑ์การมอบรางวัล ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และประกาศเกียรติคุณ โดยมีอาจารย์ผู้แทนศูนย์และสังเกตการณ์ของแต่ละศูนย์ร่วมพิจารณาเกณฑ์

๗. ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนในอันดับที่ ๑-๕๐ จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายเคมีโอลิมปิกค่ายที่ ๑ ของ สสวท.ต่อไป

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านสติปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น
๒. คณาจารย์จากศูนย์ฯ และครูสังเกตการณ์จากโรงเรียนฯ มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันวิชาการสาขาเคมีระดับประเทศ
๓. คณาจารย์จากศูนย์ต่างๆ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดการแข่งขันไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร และอุปกรณ์การปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน
๔. นักเรียนที่เป็นตัวแทนสอบแข่งขันโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สามารถได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติ

 

สนับสนุนการแข่งขันโดย