Main menu

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 (The Eleventh Thailand Chemistry Olympiad, 11th TChO)

กำหนดการสำหรับนักเรียน

  1. 1 มิถุนายน 2558
  2. 2 มิถุนายน 2558
  3. 3 มิถุนายน 2558
  4. 4 มิถุนายน 2558
  5. 5 มิถุนายน 2558

กำหนดการสำหรับอาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์

  1. 1 มิถุนายน 2558
  2. 2 มิถุนายน 2558
  3. 3 มิถุนายน 2558
  4. 4 มิถุนายน 2558
  5. 5 มิถุนายน 2558

Download >> กำหนดการการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11

** หมายเหตุ

- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- คณะกรรมการฝ่ายวิชาการใช้กำหนดการเดียวกับอาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์

สนับสนุนการแข่งขันโดย