Main menu

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 (The Eleventh Thailand Chemistry Olympiad, 11th TChO)

1. คำชี้แจงสำหรับอาจารย์ผู้แทนศูนย์

คำชี้แจงสำหรับอาจารย์ผู้แทนศูนย์

1. แต่ละศูนย์จะได้รับข้อสอบตัวอย่างทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://chem.sci.ku.ac.th/TChO11th/
2. แจ้งให้นักเรียนอ่านคำชี้แจงให้ละเอียดก่อนลงมือทำข้อสอบ (ก่อนมาแข่งขัน)
3. ในการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ถ้ามีการคำนวณ หรือ ชั่ง ตวง วัด ต้องคำนึงถึงเลขนัยสำคัญหรือตามข้อกำหนดในข้อสอบ
4. ในการสอบภาคทฤษฎี คณะกรรมการดำเนินงานจะจัดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ เช่น กระดาษ ปากกา เครื่องคิดเลขไว้ให้เรียบร้อย ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่าทิ้ง ห้ามลบด้วยหมึกลบคำผิด และต้องใช้เครื่องคิดเลขที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
5. ในการสอบภาคปฏิบัติ ให้นักเรียนนำเสื้อกาวน์ และแว่นตากันสารเคมีมาเอง ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ จะจัดเตรียมให้ โดยนักเรียนควรทราบวิธีการใช้อุปกรณ์พื้นฐานต่าง ๆ
6. ฝ่ายวิชาการจะจัดประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้แทนศูนย์ฯ ก่อนการสอบ เพื่อชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบ
7. ฝ่ายวิชาการจะจัดประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้แทนศูนย์ฯ หลังการสอบ เพื่อพิจารณาผลการตรวจให้คะแนน
8. อาจารย์ผู้แทนศูนย์ที่เดินทางโดยเครื่องบิน การเบิกจ่ายต้องมีใบเสร็จรับเงินพร้อม boarding pass หรือเดินทางโดยรถไฟ/รถประจำทาง การเบิกจ่ายต้องมีกากตั๋ว หรือตั๋ว เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิก สำหรับครูสังเกตการณ์ให้เบิกจ่ายในอัตราค่าโดยสารรถไฟหรือรถโดยสารปรับอากาศ หากเกินจากอัตรานี้ครูสังเกตการณ์ต้องรับผิดชอบส่วนเกินเอง
9. อาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์ที่เช่ารถตู้มาเอง สามารถเบิกค่าเช่ารถรวมค่าน้ำมันและค่าทางด่วน โดยนำใบเสร็จรับเงินจากบริษัทเช่ารถที่ระบุว่า "ค่าเช่ารถจาก....... ถึง......... (ไป-กลับ) เป็นจำนวนเงิน..........บาท" (ต้องรวมค่าน้ำมันและค่าทางด่วน) และในกรณีที่นำรถมาเอง สามารถเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตามอัตราราชการโดยคิดตามระยะทาง

2. การเตรียมตัวของอาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์

การเตรียมตัวของอาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์

1. อาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์จะต้องเดินทางมาร่วมโครงการ จะเข้าพักโรงแรม เป็นเวลา 4 คืน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 4 มิถุนายน 2558 และคืนห้องพัก ภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ก่อนเวลา 12.00 น.
2. ให้อาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์นำธงประจำศูนย์มาเข้าร่วมในพิธีเปิด
3. อาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์ต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook และ flash drive ส่วนตัวมาด้วยเพื่อช่วยในการประมวลผลข้อมูลคะแนนสอบ
4. ในกรณีที่มีข้อจำกัดของอาหาร ให้แจ้งคณะดำเนินงานทราบโดยละเอียด

3. การส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

การส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ให้ส่งรายชื่ออาจารย์ผู้แทนศูนย์ ครูสังเกตการณ์และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยกรุณากรอกข้อมูลลงใน excel file ที่ส่งมาให้ และกรุณา download แบบฟอร์มได้ที่ http://chem.sci.ku.ac.th/TChO11th/
2. ให้แต่ละศูนย์ระบุรายละเอียดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ระบุในแบบฟอร์มให้ชัดเจน ทั้งนี้คณะกรรมการดาเนินงานจะทำประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน โดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2558
3. ทางคณะกรรมการดำเนินงานบริการจัดรถรับ–ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สนามบินดอนเมือง สถานีรถไฟหัวลำโพงหรือสถานีขนส่ง ตามกำหนดการที่แจ้งมา 

ผู้ประสานงาน

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน e-mail : fsciass[at]ku.ac.th โทร : 02-562-5555 ต่อ 2212
ผศ.ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร e-mail : fsciwcp[at]ku.ac.th โทร : 02-562-5555 ต่อ 2209
คุณดวงมณี เชื้อเขียว e-mail : fscidnc[at]ku.ac.th โทร : 02-562-5555 ต่อ 2127

*เปลี่ยน [at] เป็น @

4. ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียน

ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัดตลอดการแข่งขัน

1. หลังจากที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันลงทะเบียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 แล้ว ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอยู่ภายใต้การดูแล และจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการดำเนินงาน และนิสิตพี่เลี้ยง
2. ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน (เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป) - 3 มิถุนายน 2558 (หลังการสอบภาคปฏิบัติ) ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องไม่ติดต่อกับบุคคลภายนอกรวมทั้งผู้ปกครอง อาจารย์ผู้แทนศูนย์ และครูสังเกตการณ์
3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันนำอุปกรณ์การสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ smart phone คอมพิวเตอร์ notebook หรือ tablet และเงิน มาใช้ระหว่างการแข่งขัน ในกรณีที่นำมาจะต้องฝากไว้กับกรรมการดำเนินงานในวันที่ 1 มิถุนายน (เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป) โดยจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หากพบว่าในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน (เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป) - 3 มิถุนายน 2558 (หลังการสอบภาคปฏิบัติ) ผู้เข้าร่วมแข่งขันยังคงมีอุปกรณ์การสื่อสารอยู่ ผู้เข้าร่วมแข่งขันในทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทุกคน (ถ้าจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อซื้อของ นิสิตพี่เลี้ยงจะดำเนินการให้และหักจากเงินที่ฝากไว้)
4. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในกำหนดการ
5. การดำเนินการสอบภาคทฤษฎี ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันนำอุปกรณ์ใด ๆ เข้าและออกจากห้องสอบ (ในห้องสอบจะเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว)
6. ในการสอบภาคปฏิบัติ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมเสื้อกาวน์และแว่นตากันสารเคมีเพื่อนำมาใช้ระหว่างการสอบ
7. ระหว่างการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องไม่พูดคุยซักถามกันระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขันกันเอง และจะต้องไม่ทำการใด ๆ ที่รบกวนผู้อื่น หากมีปัญหาหรือต้องการข้อแนะนำให้สอบถามจากอาจารย์ผู้คุมสอบ
8. ในระหว่างการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หากผู้เข้าร่วมแข่งขันมีความจำเป็นที่จะต้องออกจากห้องสอบ จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้คุมสอบก่อน และระหว่างที่อยู่นอกห้องสอบจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของนิสิตพี่เลี้ยงตลอดเวลา
9. ในระหว่างการสอบจะมีอาหารว่างและเครื่องดื่มเตรียมไว้ให้ การสอบภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถรับประทานอาหารที่วางไว้บนโต๊ะสอบได้ ส่วนการสอบภาคปฏิบัติจะมีอาหารว่างวางไว้ให้บริเวณหน้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 10.30-13.00 น. โดยเวลาของการสอบจะรวมช่วงเวลาที่รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มด้วย ทั้งนี้การรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม จะต้องเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย และไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น
10. ในการสอบผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อสอบ และสอบในเวลาที่กำหนดเท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้นการสอบให้วางข้อสอบและอุปกรณ์อื่นๆ บนโต๊ะสอบ (ไม่มีการชี้แจงหรือประกาศใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบในห้องสอบ มีเพียงการประกาศแจ้งเวลาที่ดำเนินการสอบ เมื่อผ่านไปแล้วครึ่งเวลาของการสอบ และก่อนหมดเวลา 15 นาทีเท่านั้น)

11. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องดำเนินการสอบอย่างสุจริต หากพบว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันทุจริตในการสอบ หรือส่อเจตนาว่าทุจริต ผู้เข้าร่วมแข่งขันนั้นจะหมดสิทธิ์ในการสอบทันที
12. หากอาจารย์คุมสอบและนิสิตพี่เลี้ยงพบว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องลงชื่อยอมรับการกระทำผิดใน "ใบรายงานทุจริตการสอบ" เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไป
13. ค่าเดินทางสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 11 และครูสังเกตการณ์ สามารถเบิกจ่ายในอัตราการเดินทางโดยรถไฟหรือรถโดยสารปรับอากาศ ค่าเดินทางที่เกินจากอัตรานี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและครูสังเกตการณ์ ต้องรับผิดชอบเอง

5. การเตรียมตัวของนักเรียน

การเตรียมตัวของนักเรียน

1. นักเรียนทุกคนที่ต้องเดินทางมาร่วมแข่งขัน และจะเข้าพักที่หอพักนิสิตเป็นเวลา 4 คืน คือวันที่ 1 มิถุนายน - 4 มิถุนายน 2558 และคืนห้องพักในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558
2. นักเรียนต้องนำเสื้อกาวน์ แว่นตากันสารเคมี มาเองสำหรับการสอบภาคปฏิบัติ
3. เนื่องจากห้องสอบภาคทฤษฎีเป็นห้องปรับอากาศ นักเรียนควรเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย
4. นักเรียนต้องเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว และยารักษาโรคประจำตัว เป็นต้น
5. นักเรียนไม่ควรนำของมีค่าใด ๆ ติดตัวมา หากทรัพย์สินมีการสูญหาย เจ้าภาพผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
6. ในกรณีที่มีข้อจำกัดของอาหาร ให้แจ้งคณะดำเนินงานทราบโดยละเอียด
7. ในวันสอบภาคทฤษฎี วันสอบภาคปฏิบัติ พิธีเปิดและพิธีปิด นักเรียนจะต้องสวมชุดนักเรียนเท่านั้น (ห้ามสวมชุดพละ)
8. ให้นักเรียนเตรียมเสื้อผ้ามาให้พร้อมสำหรับทุกวัน ในวันที่ไปทัศนศึกษาจะมีเสื้อแจก ขอให้นักเรียนเตรียมกางเกงขายาวหรือกางเกงยีนส์แบบสุภาพมาด้วย

6. รายละเอียดเรื่องการเงินในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11

รายละเอียดเรื่องการเงินในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2558

การเบิกจ่าย
1. การเบิกจ่ายค่าเดินทาง

เจ้าภาพจะรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของ หัวหน้าทีม รองหัวหน้าทีม ครูผู้สังเกตการณ์ และนักเรียนผู้เข้าร่วม การแข่งขันเท่านั้น โดยศูนย์ สอวน. จะต้องยืนยันรายชื่อข้างต้นในระบบลงทะเบียนที่เจ้าภาพกำหนด

2. สิทธิ์การเดินทาง

2.1 หัวหน้าทีม และรองหัวหน้าทีม สามารถเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันได้โดย เครื่องบินชั้นประหยัด รถไฟ
รถโดยสารประจำทาง หรือรถตู้พร้อมคณะ
2.2 ครูผู้สังเกตการณ์ และนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันได้โดย รถไฟ รถ
โดยสารประจำทาง หรือรถตู้

3. รายละเอียดการเดินทางแต่ละประเภท

3.1 กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน

1. ทางเจ้าภาพจะรับผิดชอบค่าเดินทางเฉพาะในส่วนที่เริ่มต้นจากสนามบินต้นทาง ถึง สนามบินดอนเมือง
รวม 2 เที่ยวเท่านั้น (ขาไปและขากลับ)
2. ให้บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางโดยเครื่องบิน ทำการจองตั๋ว และสำรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางก่อน
แล้วนำหลักฐานการเบิกจ่ายมาแสดงแก่ทางเจ้าภาพ
3. เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย
- ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเดินทาง ขาไปและขากลับ และ
- Boarding Pass ขามา
4. เจ้าภาพได้จัดรถรับส่งจากสนามบินดอนเมืองถึงที่พักไว้บริการ โดยโปรดให้ข้อมูลการเดินทางในระบบ
ลงทะเบียน

3.2 กรณีเดินทางโดยรถไฟ

1. สิทธิ์การเดินทางโดยรถไฟ สามารถเดินทางได้ไม่เกินอัตราของรถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ เตียงล่าง
2. ทางเจ้าภาพจะรับผิดชอบค่าเดินทางเฉพาะในส่วนที่เริ่มต้นจาก สถานีรถไฟต้นทาง ถึง สถานีปลายทาง
รวม 2 เที่ยวเท่านั้น (ขาไปและขากลับ)
3. ให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางโดยรถไฟ ทำการจองตั๋ว และสำรองค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางก่อน แล้วนำหลักฐานการเบิกจ่ายมาแสดงแก่ทางเจ้าภาพ
4. เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาถูกต้อง และ
- ตั๋วเดินทางรถไฟ ขามา
5. เจ้าภาพได้จัดรถรับส่งระหว่างสถานีปลายทาง และที่พักไว้บริการ โดยโปรดให้ข้อมูลเดินทางในระบบลงทะเบียน

3.3 กรณีเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

1. สิทธิการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง สามารถเดินทางได้ไม่เกินอัตราของรถโดยสารประจำทาง
ปรับอากาศพิเศษชนิดไม่เกิน 32 ที่นั่ง (ม1พ)
2. ทางเจ้าภาพจะรับผิดชอบค่าเดินทางเฉพาะในส่วนที่เริ่มต้นจาก สถานีขนส่งต้นทางถึงสถานีปลายทาง
รวม 2 เที่ยวเท่านั้น (ขาไปและกลับ)
3. ให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ทำการจองตั๋ว และสำรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางก่อน แล้วนำหลักฐานการเบิกจ่ายมาแสดงแก่ทางเจ้าภาพ
4. เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาถูกต้อง และ
- บัตรโดยสารประจำทางขามา
5. เจ้าภาพได้จัดรถรับส่งระหว่างสถานีปลายทางและที่พักไว้บริการ โดยโปรดให้ข้อมูลการเดินทางในระบบลงทะเบียน

3.4 กรณีเดินทางโดยรถตู้

1. กรณีรถตู้ของหน่วยงาน
เจ้าภาพจะรับผิดชอบในส่วนค่าเบี้ยเลี้ยง ตามอัตราของทางราชการ นับตั้งแต่วันที่เริ่มออกเดินทางมา จนถึงวันที่เดินทางกลับศูนย์ สอวน. รวมทั้งทางศูนย์เจ้าภาพจะจัดหาที่พักสำหรับพนักงานขับรถให้
2. กรณีรถตู้รับจ้างเหมารายวัน
เจ้าภาพจะรับผิดชอบค่าจ้างเหมารถรายวัน ไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตามจ่ายจริง (ไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยง) นับตั้งแต่วันที่เริ่มออกเดินทางมาจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงศูนย์ สอวน. รวมทั้งศูนย์เจ้าภาพจะจัดหาที่พักสำหรับพนักงานขับรถให้

4. แนวทางการคำนวณค่าน้ำมันในการเดินทาง

เจ้าภาพจะจ่ายค่าเดินทางตามระยะทางไป-กลับจริง ในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท โดยอิงระเบียบกระทรวงการคลัง โดยต้องแนบเอกสารการจดบันทึกเลขไมล์เมื่อออกเดินทางจนกระทั่งถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย

1. ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างเหมารถตู้ (ถ้ามีการจ้างเหมา)
สำหรับกรณีที่ไม่มี ให้ใช้ใบสำคัญรับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพนักงานขับรถ พร้อมสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาเอกสารประกอบคู่มือรถที่ได้รับอนุญาตให้รับจ้าง
3. ในช่วงการจัดการแข่งขันระหว่าง วันที่ 1-5 มิถุนายน 2558 ทางเจ้าภาพมีสิทธิ์ใช้รถตู้ที่ทางศูนย์ สอวน. นำมา เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการแข่งขัน โดยทางเจ้าภาพจะรับผิดชอบค่าจ้างเหมารายวัน (ถ้ามี) และค่าน้ำมันระหว่างการดำเนินกิจกรรม
4. ให้หัวหน้าทีม หรือผู้แทนทีม รวบรวมเอกสารหลักฐานการเดินทางทั้งหมด ส่งให้แก่ฝ่ายการเงินประจำการแข่งขัน ภายในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 16.30 น. เพื่อตรวจสอบและสามารถรับเงินคืนเพื่อนำจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558
5. การเดินทางใดที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการเบิกจ่ายนี้ ทางเจ้าภาพจะไม่ดำเนินการเบิกจ่ายให้ ดังนั้นรบกวนทางศูนย์ สอวน. ดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว และเงื่อนไขที่ได้ชี้แจงมานี้เท่านั้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอำไพวรรณ ทวีธัญลักษณ์     โทรศัพท์ 02-5625555 ต่อ 1005
คุณนภัทรศฤณ ตุ่นอินทร์          โทรศัพท์ 02-5625555 ต่อ 2108

 

สนับสนุนการแข่งขันโดย