Main menu

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 (The Eleventh Thailand Chemistry Olympiad, 11th TChO)

  1. แผนที่การเดินทาง
  2. แผนที่อาคาร

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ  ครั้งที่ 11 (TChO11)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903

พิกัดแผนที่: 13.845540, 100.570831

 

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ  ครั้งที่ 11 (TChO11)

 

 

 

(๓) อาคาร Sc 45 (อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี) 

 

 

 

 

(๔) อาคารกฤษณา ชุติมา (ภาควิชาเคมี) 

 

 

 

(๘) อาคาร SCL (อาคารทวี ญาณสุคนธ์)

 

สนับสนุนการแข่งขันโดย