Main menu

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 (The Eleventh Thailand Chemistry Olympiad, 11th TChO)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑
-----------------------------------------------------------------------------------

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ได้มอบหมายให้ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ดังนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล  ที่ปรึกษา
    กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ สอวน.  
2. รองศาสตราจารย์เย็นใจ สมวิเชียร  ที่ปรึกษา
    กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ สอวน.  
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ปรึกษา
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ปรึกษา

คณะกรรมการอำนวยการ

  1. ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว ประธานกรรมการ
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช รองประธานกรรมการ
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  
  3. รองศาสตราจารย์ นงนุช  สุขวารี กรรมการ
      รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เจียรถาวร กรรมการ
      รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์  
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล กรรมการ
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์  
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร ศิรธรานนท์ กรรมการ
      รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ  
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี บุญช่วย กรรมการ
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์  
  8. รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี มาลีวงศ์ กรรมการ
      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและความปลอดภัย  
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำไพ ทองธีรภาพ กรรมการ
      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พบสิทธิ์ กมลเวชช กรรมการ
      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  
11. ดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล กรรมการ
      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ  
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ พาราสุข กรรมการ
      หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวรวมสุข สุขมาก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
      หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์  

 

โดยให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่อำนวยการ กำหนดนโยบายและรูปแบบการจัดการแข่งขัน

 

คณะกรรมการดำเนินการ

   1. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล  ที่ปรึกษา
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารนัย พณิชยกุล  ที่ปรึกษา
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยอรี่ มหาทุมะรัตน์  ที่ปรึกษา
   4. หัวหน้าภาควิชาเคมี  ประธานกรรมการ
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน คูณแสง  รองประธานกรรมการ
   6. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา มีศุข  รองประธานกรรมการ
   7. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน  กรรมการ
   8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ  กรรมการ
   9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ พันธุ  กรรมการ
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ  กรรมการ
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร  กรรมการ
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร  กรรมการ
 13. ดร.สมเกียรติ นกบิน  กรรมการ 
 14. ดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ  กรรมการ
 15. ดร.ปณิฑัต หาสิน  กรรมการ
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
 17. นางสาวดวงมณี เชื้อเขียว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่วางแผนจัดกิจกรรม และอำนวยความสะดวกให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการและทะเบียน

   1. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน  ประธานอนุกรรมการ
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์  รองประธานอนุกรรมการ
   3. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา มีศุข  อนุกรรมการ
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ ชาญเศรษฐิกุล  อนุกรรมการ
   5. ดร.ธารินี สาลีโภชน์  อนุกรรมการ
   6. ดร.ธานิน นานอก  อนุกรรมการ
   7. ดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่  อนุกรรมการ
   8. ดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร  อนุกรรมการ
   9. ดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร  อนุกรรมการ
 10. ดร.วิชชา อิ่มอร่าม  อนุกรรมการ
 11. ดร.วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร  อนุกรรมการ
 12. นายสืบพงษ์ โชคธนกุลชัย  อนุกรรมการ
 13. นางสาวดวงมณี เชื้อเขียว  อนุกรรมการ
 14. นางสาวพัชรี บุญพระ  อนุกรรมการ
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร  อนุกรรมการและเลขานุการ
 16. ดร.บุญธนา วรรณเลิศ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยให้มีหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ สอวน. และศูนย์ สอวน. ต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมงาน จัดทำสูจิบัตร เตรียมเอกสารการประชุม จัดทำป้ายชื่อสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียน จัดทำเกียรติบัตร เข็มรางวัลและของที่ระลึก การทำประกันอุบัติเหตุ ประเมินผลกิจกรรมและจัดทำรายงานสรุป ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล  ประธานอนุกรรมการ
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ  รองประธานอนุกรรมการ
   3. ดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร  อนุกรรมการ
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช  อนุกรรมการ
   5. ดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ  อนุกรรมการ
   6. ดร.ปณิฑัต หาสิน  อนุกรรมการ
   7. ดร.วิไล ศิริวัชรไพบูลย์  อนุกรรมการ
   8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด  อนุกรรมการและเลขานุการ
   9. ดร.สิรี ตั้งบุญสุข  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่จัดทำกำหนดการพร้อมทั้งกำกับรายการและขั้นตอนพิธีการในพิธีเปิดและพิธีปิด จัดเตรียมคำกล่าวต่างๆ และประสานงานกับฝ่ายเลขานุการในการจัดทำสูจิบัตร ตลอดจนการดูแล ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์  ประธานอนุกรรมการ
   2. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา มีศุข  รองประธานอนุกรรมการ
   3. รองศาสตราจารย์อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์  อนุกรรมการ
   4. รองศาสตราจารย์เทพจำนงค์ แสงสุนทร  อนุกรรมการ
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา จูอนุวัฒนกุล  อนุกรรมการ
   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน  อนุกรรมการ
   7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์  อนุกรรมการ
   8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์  อนุกรรมการ
   9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม  อนุกรรมการ
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์  อนุกรรมการ
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล  อนุกรรมการ
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน คูณแสง  อนุกรรมการ
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ พันธุ  อนุกรรมการ
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี  อนุกรรมการ
 15. ดร.เพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง  อนุกรรมการ
 16. ดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล  อนุกรรมการ
 17. ดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร  อนุกรรมการ
 18. ดร.จรรยา เจตนาเสน  อนุกรรมการ
 19. ดร.ธารินี สาลีโภชน์   อนุกรรมการ
 20. ดร.ไชยา ประสิทธิชัย  อนุกรรมการ
 21. ดร.วิไล ศิริวัชรไพบูลย์  อนุกรรมการ
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ ชาญเศรษฐิกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ
 23. ดร.บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 24. นายสืบพงษ์ โชคธนกุลชัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

โดยให้มีหน้าที่ออกข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ จัดเตรียมต้นฉบับข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ประสานงานกับอนุกรรมการฝ่ายจัดการสอบเพื่อจัดเตรียมการสอบ

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการสอบ

   1. ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล  ที่ปรึกษา
   2. ศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง คงคาทิพย์  ที่ปรึกษา
   3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ  ที่ปรึกษา
   4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณา เตชะสกุล  ที่ปรึกษา
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน คูณแสง  ประธานอนุกรรมการ
   6. ดร.พรพรรณ พรศิลปทิพย์  รองประธานอนุกรรมการ
   7. อาจารย์นุชนาถ ศุภพิพัทฒน์  รองประธานอนุกรรมการ
   8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง  อนุกรรมการ
   9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ธชีพันธ์  อนุกรรมการ
 10. ดร.เพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง  อนุกรรมการ
 11. ดร.สมเกียรติ นกบิน  อนุกรรมการ
 12. ดร.พิพัฒน์ คงประชา  อนุกรรมการ
 13. ดร.บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ  อนุกรรมการ
 14. ดร.ไชยา ประสิทธิชัย  อนุกรรมการ
 15. อาจารย์พงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง  อนุกรรมการ
 16. นางธนัยนันท์ สุนทรวัฒนศิริ  อนุกรรมการ
 17. นางศรีสมร คงวิทยา  อนุกรรมการ
 18. นางภาลิณี ขวัญแก้ว  อนุกรรมการ
 19. นางประยูร พาลี  อนุกรรมการ
 20. นางสุนี ภู่ระหงษ์  อนุกรรมการ
 21. นางสาวพัชรี บุญพระ  อนุกรรมการ
 22. นางสาวอภิญญา ศรศรี  อนุกรรมการ
 23. นางสาววรัญญา บัวงาม  อนุกรรมการ
 24. นางสาวณัฐกานต์ เหล็กกล้า  อนุกรรมการ
 25. นางสาวสมหญิง ขูขุนทด  อนุกรรมการ
 26. นายสืบพงษ์ โชคธนกุลชัย  อนุกรรมการ
 27. นายชาญชัย วิยาสิงห์  อนุกรรมการ
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์  อนุกรรมการและเลขานุการ
 29. ดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 30. นางสาวดวงมณี เชื้อเขียว  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยให้มีหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายออกข้อสอบ ผลิตข้อสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ และประสานงานกับฝ่ายสถานที่ในการสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ คุมสอบ รวบรวมและสำเนาข้อสอบสำหรับการตรวจให้คะแนน รวบรวมผลการสอบ เพื่อจัดทำสรุปผลการสอบ และรายงานคะแนน

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล  ที่ปรึกษา
   2. นางสาวอำไพวรรณ ทวีธัญลักษณ์  ที่ปรึกษา
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ  ประธานอนุกรรมการ
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด  รองประธานอนุกรรมการ
   5. ดร.มนธิดา เร้าอรุณ  อนุกรรมการ
   6. ดร.สิรี ตั้งบุญสุข  อนุกรรมการ
   7. นางสาวนภัทรศฤณ ตุ่นอินทร์  อนุกรรมการ
   8. นางสาวเสาวนีย์ สุนทรสถิตย์  อนุกรรมการ
   9. นางสาวณัฐกานต์ เหล็กกล้า  อนุกรรมการ
 10. ดร.พีรดา ยิ่งยวด  อนุกรรมการและเลขานุการ
 11. อาจารย์พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยให้มีหน้าที่ดูแลการเงิน รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเอกสารหลักฐานในการดำเนินงานของทุกฝ่าย จัดทำบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ และจัดทำสรุปงบการเงินส่งมูลนิธิ สอวน.

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร  ประธานอนุกรรมการ
   2. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน  รองประธานอนุกรรมการ
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์  อนุกรรมการ
   4. ดร.พิมพา หอมนิรันดร์  อนุกรรมการ
   5. ดร.วิไล ศิริวัชรไพบูลย์  อนุกรรมการ
   6. ดร.วิชชา อิ่มอร่าม  อนุกรรมการ
   7. ดร.วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร  อนุกรรมการ
   8. นางศรีสมร คงวิทยา  อนุกรรมการ
   9. นางภาลิณี ขวัญแก้ว  อนุกรรมการ
 10. นางปานทิพย์ ชัยจักร์   อนุกรรมการ
 11. นางสาวนภัทรศฤณ ตุ่นอินทร์  อนุกรรมการ
 12. นางสาวเสาวนีย์ สุนทรสถิตย์  อนุกรรมการ
 13. นางสาวณัฐกานต์ เหล็กกล้า  อนุกรรมการ
 14. ดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 15. นางธนัยนันท์ สุนทรวัฒนศิริ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยให้มีหน้าที่ประสานเพื่อขอผู้สนับสนุนกิจกรรม และหารายได้

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

   1. ดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล  ที่ปรึกษา
   2. ดร.สมเกียรติ นกบิน  ประธานอนุกรรมการ
   3. ดร.พิพัฒน์ คงประชา  รองประธานอนุกรรมการ 
   4. ดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร  อนุกรรมการ
   5. ดร.ภัทราพร ลักษณ์ศิริกุล  อนุกรรมการ
   6. ดร.ไชยา ประสิทธิชัย  อนุกรรมการ
   7. นายอำพล ทัพไชย  อนุกรรมการ
   8. นายธีรพงศ์ ม่วงเพ็ง  อนุกรรมการ
   9. นางสาวพัชรี บุญพระ  อนุกรรมการและเลขานุการ
 10. นางสาวดวงมณี เชื้อเขียว  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยให้มีหน้าที่จัดทำแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ดำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์และสื่อมวลชนสัมพันธ์ บันทึกภาพข่าว ประมวลภาพกิจกรรมตลอดงานและทำสไลด์มัลติมีเดียเพื่อฉายในพิธีปิด

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ พันธุ  ประธานอนุกรรมการ
   2. ดร.พิพัฒน์ คงประชา  รองประธานอนุกรรมการ
   3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ  อนุกรรมการ
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักร แสงมา  อนุกรรมการ
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี  อนุกรรมการ
   6. ดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์  อนุกรรมการ
   7. อาจารย์พงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง  อนุกรรมการ
   8. นางธนัยนันท์ สุนทรวัฒนศิริ  อนุกรรมการ
   9. นางภาลิณี ขวัญแก้ว  อนุกรรมการ
 10. นางสุวรรณ์ ช้างเย็นฉ่ำ  อนุกรรมการ
 11. นางภัทรี ใสคล้าย  อนุกรรมการ
 12. นางปานทิพย์ ชัยจักร์  อนุกรรมการ
 13. นางสาวสมหญิง ขูขุนทด  อนุกรรมการ
 14. นางสาวพัชรี บุญพระ  อนุกรรมการ
 15. นายอำพล ทัพไชย  อนุกรรมการ
 16. นายชาญชัย วิยาสิงห์  อนุกรรมการ
 17. นายพยงค์ วิเศษโวหาร  อนุกรรมการ
 18. นายสืบพงษ์ โชคธนกุลชัย  อนุกรรมการ
 19. นายไตรรงค์ เสมแย้ม  อนุกรรมการ
 20. นายสุวิทย์ สินที  อนุกรรมการ
 21. นายธีรพงศ์ ม่วงเพ็ง  อนุกรรมการ
 22. นายธนพันธุ์ พูนหมี  อนุกรรมการ
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร  อนุกรรมการและเลขานุการ
 24. นางสุดา หงษ์สุวรรณ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยให้มีหน้าที่ จัดเตรียมห้องประชุม ห้องสอบ ห้องพิจารณาคะแนน จัดทำป้ายบอกทาง ป้ายติดตามห้องที่ใช้งาน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดูแลและอำนวยความสะดวก ด้านสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และสาธารณูปโภค ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายที่พักและยานพาหนะ

   1. ดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ  ประธานอนุกรรมการ
   2. ดร.พีรดา ยิ่งยวด  รองประธานอนุกรรมการ
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์  อนุกรรมการ
   4. นางสุดา หงษ์สุวรรณ์  อนุกรรมการ
   5. นางปานทิพย์ ชัยจักร์  อนุกรรมการ
   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด  อนุกรรมการและเลขานุการ
   7. นางสาวพิชญาภรณ์ ขุนชุ่ม  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยให้มีหน้าที่จัดหาที่พัก และดูแลความเรียบร้อยในการเข้าที่พักของอาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาพี่เลี้ยง จัดหายานพาหนะรับส่ง และอำนวยความสะดวกด้านที่พัก และการเดินทางแก่ผู้ร่วมกิจกรรม

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและทัศนศึกษา

   1. ดร.ปณิฑัต หาสิน  ประธานอนุกรรมการ
   2. ดร.บุญธนา วรรณเลิศ  รองประธานอนุกรรมการ
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร  อนุกรรมการ
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช  อนุกรรมการ
   5. ดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ  อนุกรรมการ
   6. ดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่  อนุกรรมการ
   7. ดร.พีรดา ยิ่งยวด  อนุกรรมการ
   8. ดร.สิริ ตั้งบุญสุข  อนุกรรมการ
   9. นางสาวดวงมณี เชื้อเขียว  อนุกรรมการ
 10. นางสาวพิชญาภรณ์ ขุนชุ่ม  อนุกรรมการ
 11. ดร.สุธาสินี กิตยาการ  อนุกรรมการและเลขานุการ
 12. นางสาวปริชาติ เผือกไธสง  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยให้มีหน้าที่ประสานงานกับนักศึกษาพี่เลี้ยง และดูแลกิจกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามกำหนด การจัดทำแผน และดำเนินงานด้านทัศนศึกษาของอาจารย์ และนักเรียน การจัดทำรายละเอียด ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายอาหาร จัดเลี้ยง และสวัสดิการ

   1. รองศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์  ที่ปรึกษา
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร  ประธานอนุกรรมการ
   3. อาจารย์พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข  รองประธานอนุกรรมการ 
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติมา ฉัตรวงศ์วาน  อนุกรรมการ
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช  อนุกรรมการ
   6. ดร.สุธาสินี กิตยาการ  อนุกรรมการ
   7. ดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์  อนุกรรมการ
   8. ดร.บุญธนา วรรณเลิศ  อนุกรรมการ
   9. ดร.ปณิฑัต หาสิน  อนุกรรมการ
 10. นางสุดา หงษ์สุวรรณ์  อนุกรรมการ
 11. นางอุไร เดชศิริ  อนุกรรมการ
 12. นางเรณู เจริญนา  อนุกรรมการ
 13. นางปานทิพย์ ชัยจักร์  อนุกรรมการ
 14. นางสาวพิชญาภรณ์ ขุนชุ่ม  อนุกรรมการ
 15. นางสาวสมหญิง ขูขุนทด  อนุกรรมการ
 16. ดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่  อนุกรรมการและเลขานุการ
 17. นางสาวดวงมณี เชื้อเขียว  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสวัสดิการอาหาร และยา ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน การจัดงานเลี้ยงรับรอง จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้าน และจัดเตรียมข้อมูล

 

สนับสนุนการแข่งขันโดย