Main menu

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 (The Eleventh Thailand Chemistry Olympiad, 11th TChO)

1. รางวัลเหรียญทอง

2. รางวัลเหรียญเงิน

3. รางวัลเหรียญทองแดง

4. รางวัลคะแนนรวมสูงสุด

5. รางวัลคะแนนรวมภาคทฤษฎีสูงสุด

6. รางวัลคะแนนรวมภาคปฏิบัติสูงสุด

7. รางวัลคะแนนสูงสุดภาคเหนือ

8. รางวัลคะแนนสูงสุดภาคใต้

9. รางวัลคะแนนสูงสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10. รางวัลคะแนนสูงสุดภาคตะวันออก

11. รางวัลคะแนนสูงสุดภาคตะวันตกและภาคกลาง

12. รางวัลนักเรียนศูนย์โรงเรียนขยายผล

สนับสนุนการแข่งขันโดย