Get Adobe Flash player

4 มีนาคม 2557 สัมมนา เรื่อง การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง "การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" ให้แก่บุคลากรสายวิชาการที่บรรจุใหม่ภายใน 1-2 ปี และบุคลากรสายวิชาการที่ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ นวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี