Get Adobe Flash player

18 ก.พ. 57 โครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 1 เรื่อง "เขียนโครงการขอทุนวิจัยอย่างไร ให้โดนใจ Reader (สายวิชาการ)"


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 1 เรื่อง "เขียนโครงการขอทุนวิจัยอย่างไร ให้โดนใจ Reader (สายวิชาการ)" ให้กับบุคลากรสายวิชาการที่สนใจ ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี