Get Adobe Flash player

โครงการอบรมการผลิตและวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลชุมช


ขอเชิญเข้าอบรม “การผลิตและวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลชุมชน

ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2557

ณ ห้อง 229 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

  • การสมัคร  ส่งใบสมัครเข้าอบรมได้ทางโทรสารหมายเลข 02 5625555 ต่อ 2119 หรือ e-mail ในใบสมัคร
  • ค่าลงทะเบียน  บุคคลทั่วไป 1,500 บาท นิสิต/นักศึกษา 500 บาท
  • รายละเอียดการอบรม
  • ใบสมัครเข้าอบรม
  • ผู้ประสานงาน คุณรยากร นกแก้ว โทร 02-5625555 ต่อ 2120 หรือ 089-152-0630