Get Adobe Flash player

สัมมนาวิชาการ เรื่อง The Voyage from Micro to Nano Particle Size Analysis


ภาควิชาเคมี ร่วมกับ บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "The Voyage from Micro to Nano Particle Size Analysis" ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

ภาพกิจกรรม