Get Adobe Flash player

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มโอเลอินเบื้องต้น

 

วันที่ 22 เมษายน 2558


ณ ห้อง 103 อาคารกฤษณาชุติมา ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


โดย : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รับจำนวนจำกัด 20 คน ... สมัครภายใน 20 เม.ย. 58

 

สอบถามเพิ่มเติม:

 

คุณรยากร นกแก้ว
โทรศัพท์ 02-5625555 ต่อ 2120
089-1520630
Fax 02-5625555 ต่อ 2119
E-mail : mhaew5060[at]yahoo.com