Get Adobe Flash player

โครงการอบรม "การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม"


คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรองรับการบริการวิชาการ เรื่อง "การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม" ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรองรับการบริการวิชาการ เรื่อง "การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม" ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์