Get Adobe Flash player

บัณฑิตวิทยาลัยอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์


โครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ วันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคารสารนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนิสิตในหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเวลา 8.30 - 9.00 น. บรรยายเวลา 9.00 -11.00 น.

 

 

โครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ วันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคารสารนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนิสิตในหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเวลา 8.30 - 9.00 น. บรรยายเวลา 9.00 -11.00 น.