Get Adobe Flash player

การอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ปี 2560


สมาคมอิเล็กทริกไทยร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ปี 2560 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะในการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก สามารถนำไปสู่การพัฒนาโครงงาน และการวิจัยในอนาคตได้ สนใจสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

สมาคมอิเล็กทริกไทยร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ปี 2560 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะในการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก สามารถนำไปสู่การพัฒนาโครงงาน และการวิจัยในอนาคตได้ โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์ฯ ได้ สนใจสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560