Get Adobe Flash player

โครงการอบรม "การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่"


คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่" ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ ลงทะเบียนภายใน 24 เมษายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่" ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์