Get Adobe Flash player

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2560


สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2560 โดย ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง จากภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงทะเบียนภายใน 25 พฤษภาคม 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2560 โดย ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง จากภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Session I: Start and Brush Up Level :: วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560

Session II: Professional Level :: วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560

Session III: Individual Follow-up :: วันที่ 11-13 และ 25-27 กรกฎาคม 2560