Get Adobe Flash player

การประชุมวิชาการนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 ภาควิชาเคมี


ขอเชิญเข้าฟังการประชุมวิชาการนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาเคมี ประจำปีการกศึกษา 2559 ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญเข้าฟังการประชุมวิชาการนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาเคมี ประจำปีการกศึกษา 2559 ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์