Get Adobe Flash player

การบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560/1 ครั้งที่ 1


ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง Chromatography: Separation and Detection of Food Related Compounds โดย Dr. Robin Philp จาก Academia Market Manager, South East Asia, Agilent Tecnologies

ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

show 300860

300860 002

300860 003

300860 001