Get Adobe Flash player

การบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2


ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 เรื่อง Crystal Engineering of Functional Coordination Polymers: A Crystallographic Prospect โดย ผศ.ดร. กิตติพงศ์ ไชยนอก จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันพุธที่ 6  กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

Flyer 06092017s

60 2 060960 1

60 2 060960 2