Get Adobe Flash player

การบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560/1 ครั้งที่ 3


ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 เรื่อง Total Synthesis of Gymnocin B. โดย Dr. Satapanawat Sittihan จาก Chemical Biology Program, Chulabhorn Graduate Institute

ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

Flyer 13092017s

DSC 0331

DSC 0329