Get Adobe Flash player

การบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5

ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5 เรื่อง “สิทธิบัตรกับงานวิจัยเกี่ยวกันอย่างไร” โดย รศ.ดร. ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

Flyer 5 11102017s

SP 697 2

SP 697 1