Get Adobe Flash player

การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560


ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าฟังการสัมมนาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (โท - เอก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

  • เคมีอินทรีย์ วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2560
  • เคมีเชิงฟิสิกส์ วนัที่ 6, 12 และ 13 ธันวาคม 2560
  • เคมีอนินทรีย์ วันที่ 8 และ 12 ธันวาคม 2560

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าฟังการสัมมนาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (โท - เอก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

กำหนดการสัมมนา

 

เคมีอินทรีย์ : Organic Chemistry

6 Dec 2017 scan141
7 Dec 2017 scan143
 

เคมีเชิงฟิสิกส์ : Physical Chemistry

6 Dec 2017 P 061260
12 Dec 2017 P 121260
 13 Dec 2017 P 131260
 

 เคมีอนินทรีย์ : Inorganic Chemistry

8 Dec 2017 IN 081260
12 Dec 2017 IN 121260