Get Adobe Flash player

การบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

show SP G6 310161

ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง “Silsesquioxane Cages: Syntheses and Applications” โดย รศ.ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร จาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

show SP G6 310161

10475

10481

10469