Get Adobe Flash player

การบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

cover 320 SP140261

ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 เรื่อง “Study of Structure-Efficiency Relationship of D-p-A Dyes for Dye-Sensitized Solar Cell” โดย ผศ.ดร.สุภาวดี เกียรติเสวี จาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

PR GSeminar 60 2 2 140261

DSC 0419 crop

SP 602nd 2004

SP 602nd 2018

SP 602nd 2024

SP 602nd 2023