Get Adobe Flash player

การบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

slide 700 140361

ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 เรื่อง “  Industry Perspectives for Science & Engineering Students ” โดย คุณคงศักดิ์ จิราวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนและการวิจัยร่วม บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

PR GSeminar 60 2 x 140361

SP 4 2018 03 14 018

SP 4 2018 03 14 012

SP 4 2018 03 14 001