Get Adobe Flash player

สัมมนา การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบแบบหีบรวมของโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก เพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มดิบเกรดเอโดยเทคนิคการอบช่อปาล์มด้วยไมโครเวฟตามด้วยการอบลมร้อน

cover plam61

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จะจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตน้ามันปาล์มดิบแบบหีบรวมของโรงหีบน้ามันปาล์มดิบขนาดเล็ก เพื่อให้ได้น้ามันปาล์มดิบเกรดเอโดยเทคนิคการอบช่อปาล์มด้วยไมโครเวฟตามด้วยการอบลมร้อน

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 – 13.30 น.ณ ห้อง 602 อาคารกฤษณาชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 PR 220361

OilP 001

OilP 007

OilP 008