Get Adobe Flash player

การบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4

PR GSeminar 60 2 4 280361m

ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4  เรื่อง Grease โดย ดร. พงศ์ชาติ บูรณะประเสริฐสุข บริษัท พี เอส พี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

PR GSeminar 60 2 4 280361m

vp1

SP 5 2018 03 28 013

SP 5 2018 03 28 011

SP 5 2018 03 28 006