Get Adobe Flash player

การบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5

PR GSeminar 60 2 5 040461

ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5  เรื่อง ทำความรู้จัก Safety Data Sheet, SDS โดย คุณขวัญนภัส สรโชติ จาก ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)

ในวันพุธที่ 4 เมษายน  2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

PR GSeminar 60 2 5 040461

VP5 60 2

all1