Get Adobe Flash player

ความรู้ทางเทคนิคเอกซ์เรย์ขั้นสูง

cover 320 040561

ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้ทางเทคนิคเอกซ์เรย์ขั้นสูง โดยผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) ในรายวิชา X-ray techniques for Inorganic Substances 

ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561  เวลา  9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 3TEM ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

PR 040561