Get Adobe Flash player

สัมมนา การเพิ่มมูลค่าในธุรกิจปาล์มน้ำมันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

PR oilP61

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเพิ่มมูลค่าในธุรกิจปาล์มน้ำมันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" 

ในวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา

  • กำหนดการ
  • ติดต่อ นัฏพถร 089-6546509 / ธีติมา 089-1052236
  • ภาพกิจกรรม : Photo Album

 PR oilP61

01 tt61

02 tt61