Get Adobe Flash player

อบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิต มก.

cover KUdigi

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Digital Literacy  อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และได้รับชั่วโมงกิจกรรม รวม 8 หลักสูตร

ในระหว่างเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 507 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ ห้อง 2A ชั้น 2 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา: http://training.ku.ac.th

 KUdigi61 2

KUdigi61 1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่