Get Adobe Flash player

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์ มก.

KU news

สำนักทะเบียนฯ มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์ มก.

ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

  • อ่านรายละเอียด และลงทะเบียนที่  http://eduserv.ku.ac.th