Get Adobe Flash player

การบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

25600912 GSeminar 61 1 1

ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1  เรื่องHeterogeneous Catalysis within the Pores of Functionalized Metal-Organic Frameworksss โดย ดร.บุญรัตน์ รุ่งทวีวรนิตย์ จาก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

25600912 GSeminar 61 1 1

2

1

 

Photo Album