Get Adobe Flash player

การบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

25600919 GSeminar 61 1 2

ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนาระบบนำส่งยามุ่งสู่เป้าหมาย (The development of targeted drug delivery system) โดย ผศ.ดร.ชุดา จิตตสุโภ จาก สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

25600919 GSeminar 61 1 2

1

2

more picture..