Get Adobe Flash player

การบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3

PR GSeminar 61 3s

ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 เรื่อง 3,4-ไดไฮโดร-1,3,2H-เบนซอกซาซีน: การนำไปใช้นอกเหนือจากการนำไปทำพอลิเบนซอกซาซีน (3,4-Dihydro-1,3,2H-Benzoxazines: Uses other than making polybenzoxzazines) โดย  ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

PR GSeminar 61 3s

SP 61 1 301

SP 61 1 302

SP 61 1 322

SP 61 1 315

....ดูภาพทั้งหมดที่นี่...