Get Adobe Flash player

การบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4

PR GSeminar 61 4s

ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4 เรื่อง Electron Spin Resonance for protein misfolding โดย ผศ.ดร.โศรยา พรสุวรรณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

PR GSeminar 61 4s

DSC 0007s

DSC 0029s

...ดูภาพทั้งหมดที่นี่...