Get Adobe Flash player

การบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5

25601107 GSeminar 61 1 5s

ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5 เรื่อง Photoelectrochemical Systems for Sustainable Fuel and Chemical Production  โดย  ดร.ปองกานต์ จักทรานนท์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

25601107 GSeminar 61 1 5s