Get Adobe Flash player

สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Mendeley

news workshop

สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Mendeley

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตนน์วิทยาโชติ