Get Adobe Flash player

การบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

PR GSeminar 61 2 1 25620227

ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1  เรื่อง Development of SERS based Biosensors for Biomedical Applicationsโดย ดร.สุวัสสา บำรุงทรัพย์จาก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

PR GSeminar 61 2 1 25620227

sp25620227 2

 

Photo Album