Get Adobe Flash player

การบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

PR GSeminar 61 2 2m

ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 เรื่อง Natural products derived from plants as a source of medicinesโดย ภก.ดร.วงศ์วริศ พาณิชธนานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด 

ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

PR GSeminar 61 2 2m

Sp 25620306 1

 

Photo Album