Get Adobe Flash player

การบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3

PR GSeminar 61 2 3

ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 เรื่อง Development nanocatalysts from ferrocenated compoundsโดย รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

PR GSeminar 61 2 3

 

62 3 2

62 3 1

Photo Album