Get Adobe Flash player

การบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4

PR GSeminar 61 2 4 25620403

ภาควิชาเคมีจัดบรรยายพิเศษด้านเคมี เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4 เรื่อง  "การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเพื่อการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร"โดย  ภก. กิตติ สุคันโธ จาก กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

PR GSeminar 61 2 4 25620403

Sp 62 2 4 2

SP 62 2 4 1

 ชมภาพทั้งหมดที่ Photo Album