Get Adobe Flash player

อบรม การเขียน Application บน Android และ iOS เบื้องต้น: อยากเขียน App เริ่มอย่างไร?

app 25620424

ภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรมการเขียน Application บน Android และ iOS เบื้องต้น  (อยากเขียน App เริ่มอย่างไร) โดย ดร.รุจ เอกะวิภาต อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 2A อาคารปฏิบัติการ NMR ภาควิชาเคมี ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.

app 25620424

app 25620424 1

app 25620424 4

app 25620424 3

แฟ้มภาพ