Get Adobe Flash player

สัมมนาวิชาการ เรื่อง "ฝ่าวิกฤติโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็กสู่การผลิตน้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน(แบบแก๊สซิไฟเออร์)"

KU news

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "ฝ่าวิกฤติโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็กสู่การผลิตน้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน(แบบแก๊สซิไฟเออร์)" ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 8.30 - 13.30 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน

 

  สัมมนาวิชาการ เรื่อง "ฝ่าวิกฤติโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็กสู่การผลิตน้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน(แบบแก๊สซิไฟเออร์)"  
 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ฝ่าวิกฤติโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็กสู่การผลิตน้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน(แบบแก๊สซิไฟเออร์)" ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 8.30 - 13.30 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน

 
  oilplam62