Get Adobe Flash player

สวพ. มก. ขยายเวลารับสมัครรางวัล ปี 2555


ขยายเวลาการรับสมัครรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555

ด้วยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยฯ จะขยายเวลาการรับสมัครรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555 เนื่องจาก ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 มีการให้ยื่นเสนอ เพื่อพิจารณาให้รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2554 ทำให้มีนักวิจัยจำนวนมากเข้าใจผิด ไม่ได้ยื่นเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ฯ ในปี พ.ศ. 2555

เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ไม่เสียโอกาสในการขอยื่นรับรางวัลผลงานตีพิมพ์ฯ ปี 2555 คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยฯ จึงได้ขยายเวลาการรับสมัครรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555 ออกไปถึงวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 โดยจะต้องดำเนินการสมัครขอรับการพิจารณารางวัลฯ ปี 2555 ดังนี้

  1. ตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครจาก  “ระบบผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ  โดยใช้บัญชีและรหัสเครือข่ายของนนทรีในการเข้าระบบ เพื่อตรวจสอบว่าบทความที่ขอรับรางวัลตีพิมพ์ในวารสารสืบค้นได้ในฐานข้อมูล  หรือ ISI หรือ Scopus  หรือวารสารที่ได้รับการประเมินจาก Scimago Journal Ranking 
  2. ยื่นใบสมัครพร้อม reprint จำนวน 1 ชุด ที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น.
  3. เฉพาะอาจารย์/นักวิจัย ที่ไม่ได้อยู่วิทยาเขตบางเขนและผู้ที่ติดภารกิจ ณ ต่างประเทศ อนุโลมส่งใบสมัครพร้อมลายเซ็น และ Reprint ในรูป PDF ทาง email โดยใช้อีเมล์ของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไปที่ rdiwwn[at]ku.ac.th ภายในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัยทราบโดยทั่วกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง

  • ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556 [Download]