Get Adobe Flash player

งานวิจัยนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556


งานวิจัยนิสิตระดับปริญญาตรี (รายวิชา 01403498 ปัญหาพิเศษ) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ที่

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้ทำวิจัย

1.

การกักเก็บสารออกฤทธิ์ในเครื่องสำอางด้วยอนุภาคนาโนไซโคลเดกตรินพอลิเมอร์

Cosmetic Active-Ingredents Encapsulation by Cyclodextrin-Polymer Nanoparticles

นิสิต: นางสาวรัศมี พุ่มกุมาร

อ.ที่ปรึกษา : ดร. ธิตินันท์  กาพย์เกิด

2.

การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตโดยเชื้อรา Menisporopsis theobromae BCC4162

Searching for compounds with biological activities produced by Menisporopsis theobromae BCC4162

นิสิต: นายภควัต ชูสุทธิ์

อ.ที่ปรึกษา : ดร. ปกรณ์  วรรธนะอมร

3.

การคัดแยกอนุภาคนาโนซิลิกอนด้วยวิธี Size Exclusion Chromatography

Determination of Si nanoparticle's size by Size Exclusion Chromatography

นิสิต: นางสาวจิณัฏฐ์ตา วงษ์จันทะเสน

อ.ที่ปรึกษา : ดร. จรรยา  เจตนาเสน

4.

การจดจำคอเลสเตอรอลด้วยตัวรับแอนทราซีน

Cholesterol recognition by an anthracene-based receptor

นิสิต: นางสาวแวววาสนา บัณฑิตกุล

อ.ที่ปรึกษา : ดร. บุญฤทธิ์  สุขเจริญภิญโญ

5.

การเตรียม TiO2 ที่มีรูพรุน เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ 3 มิติ (3DOM TiO2) ด้วยวิธีโซล-เจล โดยใช้ แม่แบบ PMMA

Preparation of three-dimensionally ordered macroporous TiO2

(3DOM TiO2) by sol-gel method using PMMA monolith

นิสิต: นายสันติสุข ขอประสงค์

อ.ที่ปรึกษา : ดร. ศุภกิจ  อาชีวะวานิช

6.

การเตรียมเซ็นเซอร์แบบเยื่อเมมเบรนและศึกษาความจำเพาะต่อไอออนโดยวิธีโพเทนชิโอเมทรี

A Preparation of membrane sensor and studies of ion selectivity by potentiometric method

นิสิต: นางสาวญาดากานต์ แสงนิล

อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร. ลัดดา  มีศุข

7.

การเตรียมและศึกษาสมบัติเชิงแสงของ Bi2WO6 ที่มีโครงสร้างแบบ inverse opal

Fabrication and characterization of Bi2WO6 with inverse opal structure

นิสิต: นายรุ่งแสง ณ นคร

อ.ที่ปรึกษา : ดร. สุรชัย  ธชีพันธ์

8.

การเตรียมวัสดุนาโน Ag-Pd บนตัวรองรับกราฟีนเพื่อเป็นตัวเร่งสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง

Preparation of Ag-Pd core-shell nanocatalysts supported on functionalized  Graphene for formic acid fuel cell

นิสิต: นางสาวพรทิพย์ คุณเจริญ

อ.ที่ปรึกษา : ดร. ภัทราพร  ลักษณ์ศิริกุล

9.

การบำบัดสีย้อมเอโซ โดยใช้สังกะสีออกไซด์ที่เกาะติดกับถ่านจากกาบมะพร้าว

Remove of Azo dyes by Zinc oxide immobilized on coconut shell charcoal

นิสิต: นางสาวช่อผกา เทพธานี

อ.ที่ปรึกษา : ผศ.สายใจ  ชาญเศรษฐิกุล

10.

การผลิตอนุภาคนาโนซิลิกอนด้วยวิธี Electrochemical Etching

Fabrication of silicon nanoparticles by Electrochemical Etching

นิสิต: นางสาวกุลธิดา รัชฎาภิบาล

อ.ที่ปรึกษา : ดร. จรรยา  เจตนาเสน

11.

การพัฒนาการเผาพลอยภายใต้สภาวะบรรยากาศแบบรีดักชันโดยใช้เตาไฟฟ้า

Development of Heat Treatment under a Reducing Atmosphere using Electric Furnace:A Gemstone Enhancement

นิสิต: นางสาวอัญเชิญ สาลีสาย

อ.ที่ปรึกษา : ดร. ศุภกิจ  อาชีวะวานิช

12.

การย่อยสลายสีย้อมเอโซด้วยแสงแดดและแสงอัลตราไวโอเลตโดยสังกะสีออกไซด์เจือธาตุซัมมาเรียม

Photodegradation of Azo dyes by Sm-doped Zince oxide

นิสิต: นายณัฐพล สุขสวัสดิ์

อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร. อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน

13.

การวิเคราะห์และการบำบัดปริมาณโลหะหนักในน้ำดื่มตัวอย่าง

Analysis  and treatment  of trace   amount  of metal  ions  in  drinking  water

นิสิต: นางสาวสุรัตนา สุวรพันธ์

อ.ที่ปรึกษา : ผศ.สายใจ  ชาญเศรษฐิกุล

14.

การศึกษากลไกการทำงานของโปรตีนขนส่ง OmpC และ Omp F ด้วยระเบียบวิธีการทางคอมพิวเตอร์

Revealing gating activities of the outer membrane proteins OmpC and Omp F by simulation studies

นิสิต: นางสาวศจิกา ชวนะศักดิ์

อ.ที่ปรึกษา : ดร. ประภาศิริ  พงษ์ประยูร

15.

การศึกษาการจับกันระหว่าง  polyketide intermediate กับโปรตีน tandem acyl carrier protein (ACP) doublet จาก Serratia marcescens  โดยใช้ nuclear magnetic resonance (NMR)

Binding studies of polyketide intermediates with the tandem acyl carrier protein (ACP) doublet from  Serratia marcescens  using nuclear magnetic resonance (NMR)

นิสิต: นางสาวณัฐกาญจน์ พบสุข

อ.ที่ปรึกษา : ดร. ปกรณ์  วรรธนะอมร

16.

การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของน้ำที่ผ่านสนามแม่เหล็ก

Study in Some Physical Properties of Magnetic Treated Water

นิสิต: นางสาวมนันยา ซื่อตรง

อ.ที่ปรึกษา : ดร. เพ็ญศรี  บุญสวรรค์ส่ง

17.

การศึกษาชนิดและความเข้มข้นของคูมารินที่มีผลต่อเซ็นเซอร์เชิงแสงที่ใช้สีของสารประกอบเชิงซ้อนอนินทรีย์สำหรับวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

A Study of Appropriate Type and Concentration of Coumarin Affecting Optical Dissolved Oxygen Sensor Using Inorganic Complex Dye

นิสิต: นางสาวสิรภัทร สุขเจริญ

อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร. ลัดดา  มีศุข

18.

การศึกษาทฤษฎีและการทดลองพฤติกรรมการเกิด ณ สภาวะกระตุ้นของสารในกลุ่ม Salicylaldimine based

Excited state behavior of Salicylaldimine based: Theoretical and experimental study

นิสิต: นางสาวชนิดา เจริญวุฒิวงษา

อ.ที่ปรึกษา : ดร. ทรงวุฒิ  สุรมิตร

19.

การศึกษาทางทฤษฎีเกี่ยวกับที่มาของสเตอริโอเคมีของพอลิแลกไทด์ที่สังเคราะห์ได้จากตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะอลูมินัม

Theoretical study of the origins of stereoselectivity of rac-lactide Polymerization using single-site aluminum complexes

นิสิต: นางสาวจีรภัทร์ ปะตาทะยัง

อ.ที่ปรึกษา : ดร. ธานิน  นานอก

20.

การศึกษาปฏิกิริยา One-pot Three-component Reaction ในการสังเคราะห์อนุพันธ์ 4-Thiazolidinone  เพื่อทดสอบการออกฤทธิ์รักษาโรคเรื้อนในสุนัข

Study of One-pot Three-component Reaction to Synthesize 4-Thiazolidinone derivatives for Demodicosis Treatment

นิสิต: นางสาวรัตติยาการ ดอนธงขวา

อ.ที่ปรึกษา : ดร. วิชชา  อิ่มอร่าม

21.

การศึกษาสภาพการละลายได้ของสารประกอบแคลเซียมและแมกนีเซียมโดยกระบวนการผ่านสนามแม่เหล็กของน้ำ

Study in Solubility of Calcium and Magnesium Compounds by Magnetic Treatment of Water

นิสิต: นางสาวกมลวรรณ หังสาจะระ

อ.ที่ปรึกษา : ดร. เพ็ญศรี  บุญสวรรค์ส่ง

22.

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชจากดีปลี

Study for Chemical Constituents and Insecticidal Activity from Piper retrofractum Vahl.

นิสิต: นางสาวพรรษมน สุขจดิษฐ์

อ.ที่ปรึกษา : ดร. วันชัย  ปลื้มภาณุภัทร

23.

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำเห็ดสกัด

Study for Chemical Constituents and Biological Activities of  

     the Mushroom Extract

นิสิต: นางสาวฐิตารีย์ เบญจชัยวัฒน์

อ.ที่ปรึกษา : ดร. วันชัย  ปลื้มภาณุภัทร

24.

การสกัดสารต้านโรคมะเร็งจากสมุนไพรไทย

Anticancer compounds from Thai medicinal plant

นิสิต: นางสาววรัมพร บุณนาภรณ์

อ.ที่ปรึกษา : ดร. ธีระชาติ  ลี้ประเสริฐ

25.

การสร้างแผ่นฟิล์มไล่น้ำด้วยวิธีการลอกแบบจากวัสดุในธรรมชาติ

Superhydrophobic Film from Surface Imprinting of  Natural Materials.

นิสิต: นางสาวจตุพร สุขสุผล

อ.ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. จักร  แสงมา

26.

การสังเคราะห์  nanocomposite magnetic TiO2  เพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

Preparation of nanocomposite magnetic TiO2 and its photocatalytic activity

นิสิต: นางสาวทิชากร สังอรดี

อ.ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. นัทธมน  คูณแสง

27.

การสังเคราะห์ Nitrone Spin Trap สำหรับการตรวจจับ Free radical  โดยวิธี ESR Spin Trapping

Synthesis of Nitrone spin trap for detecting Free Radical by  ESR Spin Trapping

นิสิต: นางสาวไอริณ ภูวสวัสดิ์

อ.ที่ปรึกษา : ดร. วิชชา  อิ่มอร่าม

28.

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาอลูมิเนียมที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งชนิดใหม่เพื่อใช้สำหรับ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของราซิมิก-แลกไทด์

Novel single-site aluminum catalyst for the ring-opening polymerization of rac-LA

นิสิต: นางสาววันวิสาข์ วงศ์มณีประทีป

อ.ที่ปรึกษา : ดร. พิมพา  หอมนิรันดร์

29.

การสังเคราะห์ยาทามิฟลูจากน้ำตาลไซโลส

Total synthesis of Tamiflu from D-xylose

นิสิต: นายภพนิพิฐ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ

อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร. บุญส่ง  คงคาทิพย์

30.

การสังเคราะห์และการศึกษาการดื้อยาปฏิชีวนะในกลุ่มเบต้าแลคแทมที่ติดสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์

Fluorescent tagged beta-lactam antibiotics: Syntheses and antibiotic resistant studies

นิสิต: นายณัฐวุฒิ โตวรขจรกุล

อ.ที่ปรึกษา : ดร. พิทักษ์  เชื้อวงศ์

31.

การสังเคราะห์และการศึกษาการดื้อยาปฏิชีวนะในกลุ่มเบต้าแลคแทมที่ติดสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์

Fluorescent tagged -lactam antibiotics : Syntheses and antibiotic resistant studies

นิสิต: นายกัลตวิทย์ วิทโยฬารโกวิท

อ.ที่ปรึกษา : ดร. พิทักษ์  เชื้อวงศ์

32.

การสังเคราะห์และควบคุมขนาดของ Monodisperse Polystyrene Particle

Synthesis and Size Control of Monodisperse Polystyrene Particle

นิสิต: นายศรัณย์ สิงห์วงศ์

อ.ที่ปรึกษา : ดร. สุรชัย  ธชีพันธ์

33.

การสังเคราะห์วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์ที่มีสมบัติฟลูออเรสเซ็นต์และศึกษาการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแอนไอออน

Luminescent Porous Metal-Organic Frameworks for Sensing of  Anions

นิสิต: นางสาวรุจี ชิตวิเศษ

อ.ที่ปรึกษา : ดร. ธันวาวรรณ  ด้วงทองอยู่

34.

การสังเคราะห์วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์และการนำไปใช้เพื่อเตรียมเป็นโลหะออกไซด์

Luminescent Porous Metal-Organic Frameworks for preparing Metal-Oxide

นิสิต: นางสาวธนาพร จิระมงคลศิริ

อ.ที่ปรึกษา : ดร. ธันวาวรรณ  ด้วงทองอยู่

35.

การสังเคราะห์สารต้านมะเร็ง Cladoniamide G

Total synthesis of anticancer Cladoniamide G

นิสิต: นายอดิศักดิ์ ธเนศชัยคุปต์

อ.ที่ปรึกษา : ดร. ไพบูลย์  เงินมีศรี

36.

การสังเคราะห์สารต้านมะเร็ง Melotenine A

Total Synthesis of Anticancer Melotenine A

นิสิต: นายสุรชิต ชูแสง

อ.ที่ปรึกษา : ดร. ไพบูลย์  เงินมีศรี

37.

การสังเคราะห์สารประกอบต้านมะเร็งที่มีคุณสมบัติในการจับกับDNA

Synthesis of new anticancer compounds with DNA intercalating properties

นิสิต: นางสาวอังคณา ขจรวงศ์วัฒนา

อ.ที่ปรึกษา : ดร. ธีระชาติ  ลี้ประเสริฐ

38.

การสังเคราะห์หมู่ฟังก์ชันTriphenylamine สำหรับสีย้อมไวแสงของเซลล์แสงอาทิตย์

Synthesis  of Triphenylamine for Dye-Sensitized Solar cells

นิสิต: นางสาวฐานะมาศ แย้มนาค

อ.ที่ปรึกษา : อ. พัตราภรณ์  สายวัฒนาสุข

39.

การสังเคราะห์อนุพันธ์ ไตรฟีนิลเอมีน-ไบไพริดีน เพื่อใช้เป็นสีย้อมไวแสงในเซลล์แสงอาทิตย์

Synthesis of triphenylamine-bipyridine derivatives as dye-sensitizers in

solar cells

นิสิต: นายภานุพงศ์ เดชพจน์

อ.ที่ปรึกษา : ดร. ธิตินันท์  กาพย์เกิด

40.

การสังเคราะห์อนุพันธ์เบนซอกซาซีนไดเมอร์เพื่อใช้ตรวจจับแมงกานีส (II) ไอออน

Synthesis of Benzoxazine Dimer Derivative for Using as Manganese (II) Ion

นิสิต: นางสาวภัคจิรา เตวิชพงศ์

อ.ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. นัทธมน  คูณแสง

41.

แคตไอออนเซนเซอร์ที่มีแอนทราควิโนนและไบแนพทอลเป็นองค์ประกอบ

A cation sensor containing anthraquinone and binaphthol units

นิสิต: นางสาวจารุวรรณ เสงี่ยม

อ.ที่ปรึกษา : ดร. บุญธนา  วรรณเลิศ

42.

เซนเซอร์ที่ใช้แสงที่มีอนุพันธ์ไบแนฟทอลสำหรับการตรวจวัดแอนไอออน

An optical  sensor bearing Binaphthol derivative

นิสิต: นางสาวภาสินี พานิช

อ.ที่ปรึกษา : ดร. บุญธนา  วรรณเลิศ

43.

ผลของแมงกานิสและเหล็กต่อการเกิดสีของน้ำประปาหลังผ่านการบำบัดด้วยคลอรีน

Effect of Manganese and iron on the color of water supply after the treatment with Chlorine

นิสิต: นางสาวพิมพ์พิมล อรัญศรี

อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร. อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน

44.

โมเลกุลตัวรับจากกรดโคลิกที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้

A cholic acid-based switchable receptor

นิสิต: นายสุวมิตร เชื่อมชิต

อ.ที่ปรึกษา : ดร. บุญฤทธิ์  สุขเจริญภิญโญ

45.

การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์โดยใช้กรดคาร์บอกซิลิกเพื่อให้มีสมบัติทำความสะอาดตัวเอง

Finishing of titanium dioxide on cotton fabric using carboxylic acids for self-cleaning properties

นิสิต: นายจักรพงศ์ กระดังงา

อ.ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. พจนารถ  สุวรรณรุจิ

46.

การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบนาโนของอนุภาคโลหะบนกราฟีนสำหรับการประยุกต์ใช้เซลล์เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์

Synthesis Graphene-Metal Nanocomposite for its Application in Direct Alcohol Fuel Cell

นิสิต: นายวีระกุล เลี้ยงเลิศพาณิช

อ.ที่ปรึกษา : ดร. สิรี  ตั้งบุญสุข

47.

ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กเพื่อใช้ย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลซิส

An iron catalyst for the degradation of organic compounds by photocatalytic process

นิสิต: นายธวัลรัตน์ ผโลทัยสิทธิ์

อ.ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. พินทุ์สุดา  วีรวัฒน์