Get Adobe Flash player

สวพ. มก.เปิดรับสมัครรางวัลผลงานวิจัยระดับนานาชาติ


คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อขอรับการพิจารณารางวัลฯ ปี 2556 ดังนี้

1. รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติฯ พิมพ์ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ ระบบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โดยใช้บัญชีและรหัสเครือข่ายนนทรีในการเข้าระบบ ทั้งนี้จะเปิดให้ใช้ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:30 น.

2. รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบฯ กรอกใบสมัครด้วยการพิมพ์ และส่งไฟล์ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ .doc หรือ .docx ไปที่ E-mail: rdibsy[at]ku.ac.th

 

การเสนอขอรับการพิจารณารางวัลทั้ง 2 ประเภท

ให้ยื่นใบสมัครและแนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาที่

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 18:00 น.

 

สมัครรับรางวัล ที่นี่