Get Adobe Flash player

ขอความร่วมมือทวนสอบ / เพิ่มเติม ข้อมูลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2559 (ภายใน 26 พ.ค. 60)


สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) ได้จัดระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. โดยรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย ผลงานตีพิมพ์ ผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ งานวิจัยที่จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานวิจัยที่ได้นำไปใช้ประโยชน์

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบรายงานภาระงานอาจารย์ และ มหาวิทยาลัยได้นำไปใช้ประโยชน์มากมาย เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา การพิจารณารางวัลงานวิจัย ของ สวพ. มก., ภาควิชาใช้แทนค่าไฟฟ้าให้คณะ เป็นต้น

ในการนี้ภาควิชาเคมีจึงขอความร่วมมือในการทวนสอบข้อ/เพิ่มเติม ข้อมูลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2559 และสั่งพิมพ์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลฯ ลงนามกำกับ ส่งภาควิชาที่ น.ส. คชาพร ปัญญานะ ภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2559