Get Adobe Flash player

โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560 (หมดเขต 16 มิ.ย.60)


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย สมัครภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560